Amanda Phingbodhipakkiya

Chien-Shiung Wu Science Not Silence – Amanda Phingbodhipakkiya

poster-amanda-phingbodhipakkiya-chien-shiung-wu-thumb

Maryam Mirzakhani Women in Power – Amanda Phingbodhipakkiya

poster-amanda-phingbodhipakkiya-maryam-mirzakhani-thumb

May-Britt Moser Can’t Silence Genius – Amanda Phingbodhipakkiya

poster-amanda-phingbodhipakkiya-may-britt-moser-thumb

Mae Jemison Stand With Them – Amanda Phingbodhipakkiya

poster-amanda-phingbodhipakkiya-mae-jemison-thumb

Katherine Johnson Women in Power – Amanda Phingbodhipakkiya

Rosalind Franklin Science Not Silence – Amanda Phingbodhipakkiya

poster-amanda-phingbodhipakkiya-rosalind-franklin-thumb